بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   چرا امروزه دانشمندان بزرگي چون سلطان الو اعطبن مولف كتاب شب هاي پيشاور ديده نمي شود؟