بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا ثواب اعمال واجبي مثل نماز و روزه را مي توان براي ديگران هديه كرد؟