بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:2

رديف عنوان سؤال
  1   هديه كار خير به مردگان ( همچون قرائت قرآن ، صدقه ، دعا ، استغفار ، نماز و روزه ) چگونه است و چه سودي به حال آنان دارد ؟  
  2   هديه نمودن كارهاي خير براي مردگان همچون ( قرائت قرآن ، صدقه ، دعاء ، استغفار ، نماز ، روزه . . . ) چگونه است و چه نفعي به حال آنها دارد ؟