بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   1- امروزه بعضي جاها به روحانيت وبه رهبري توهين مي شود ودر صورت نهي از منكر ما باعث لجاجت وشدت عمل اين گونه افراد مي شود تكليف ما دراين مواقع چيست ؟ آيا سكوت ما گناه نيس