بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:4

رديف عنوان سؤال
  1   1- درمورد پدري كه درعمرش نماز نخوانده وروزه نگرفته تكليف پسربزرگش چيست ؟  
  2   آيا نماز و روزه زمان ما همان نماز و روزه زمان پيامبر است؟
 
  3   آيا نماز و روزه خدمت به خلق است؟
 
  4   حكم كسي كه نماز و روزه ي خود را ترك كرده چيست؟