بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   1- نماز را سبك مي شمارم ولي در سن قبل از تكليف نماز اضافه را هم مي خواندم به نظر شما چرا دچار اين بي ايماني شدم ؟
2- چند وقت تصميم به نماز اول وقت گرفتم و نماز را اول وقت مي خواندم اما الان ديگر مثل قبل مقيد به نماز اول وقت نيستم به نظر شما دليلش چيست ؟
1-دو سال است كه به علت بيماري در ماه مبارك رمضان روزه نمي گيرم به نظر شما اين كه من موفق نمي شوم نمازم را اول وقت بخوانم و نسبت به مسائل ديني بي اهميت شده ام دليلش بخاطر روزه نگرفتن در ماه مبارك رمضان است ؟