بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   1-حكم نماز و روزه دانشجويي كه به شهر ديگري براي ادامه تحصيل مي رود چيست ؟ ( از كاشان به تهران) اگر ميشود به صورت كامل جواب دهيد از چند جاي ديگر هم پرسيده ام ولي درست نفهميدم .