بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   سؤال من اين است كه من يك مشكل اخلاقي داشتم وباخودم عهد مي كردم كه دوباره اين كار را تكرار نكنم ولي نمي شد تا اينكه گفتم هر وقت اينكار را بكنم يك روز روزه بگيرم باز هم نشد وهمينطور ادامه يافت تا اينكه گفتم به ازاي اين كار يك ماه روزه بگيرم وبهتر شد تا اينكه تا حالا الحمدالله برطرف شده وحدود 3 سال و خورده اي روزه شده من الآن توانايي آن را ندارم روزه بگيرم . من بايد اين روزها را بگيرم يا نه ؟