بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   .1- عيد سعيد فطر امسال چه روزي بود؟ آيا هماني بود كه از طريق راديو و تلوزيون به اطلاع مردم رسانيده شد؟ اگر غير از اين روز بوده است گناه و تكليف روزه حرام 60 ميليون نفر بر عهده كيست؟