بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   1- فرموديد ! كه پيامبر اسلام «صلي الله عليه و اله» غذا نمي خورد در اين صورت روزه گرفتن ثوابي ندارد ،و در جايي از قرآن آمده كه پيامبري از جنس شما و با خصوصيات شما برايتان مبعوث كرديم ؟