بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   1 ـ اگركسي نداندكه باانجام عمل گناهي غسل جنابت براوواجب مي شودوسالهابدون غسل نمازبخواندوروزه بگيردحالا كه متوجه شده است آيابايدنمازهاوروزه هاي خودرادرطول اين سالهاقضانمايدوچگونه قضانمايد ؟