بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   1 - امروزه باب شده كه درهيأت، نوحه را به سبك آهنگهاي غربي مي خوانند، آيا مشكل دارد ؟