بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   2 - وقتي ما درمشهد 8 روز هستيم نمازمان را بايد شكسته بخوانيم( يعني با رفت و برگشت 10 روز)، يا كامل ؟چگونه شكسته و كامل مي شود نماز يا روزه در مسافرت ؟