بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   امـروزه عـلم ثابت كرده است كه حوادث طبيعي مانند سيل , زلزله , رعد و برق ,باران , طوفان و نظاير آن همه داراي علل طبيعي شناخته شده اند . پس چگونه قرآن كريم اين حوادث و پديده ها را به خداوند نسبت مي دهد ؟