بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:2

رديف عنوان سؤال
  1   فقه اسلام ناقص است و بسياري از ضروريات احكام معاش امروزه مردم در آن نيست مانند بيمه و ثبت اسناد و اقسام شركت و قوانين فرنگي كاملتر از آن است .  
  2   آيا پويايي فقه در وجوب روزه بر دختر نه ساله دخالت دارد؟ آيا با توجّه به اين كه رشد انسان در مناطق آب و هوايي مختلف و نژادهاي گوناگون متفاوت است، سنّ تكليف همة افراد، همان نه سالگي است؟