بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:2

رديف عنوان سؤال
  1   فلسفه روزه چيست ؟  
  2   فلسفة اين كه فرو بردن سر در زير آب روزه را باطل ميكند چيست؟