بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   اگـر نـظـام اجـتـمـاعي اسلام , نظام پويا و كامل است , چرا امروزه قابل اجرا نيست ؟و در مقابل نظام هاي اجتماعي دموكراتيك , نظامي عقب افتاده است كه نه سعادت فردرا تامين مي كند و نه سعادت جمع را ؟