بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   1)من مي دانم كه تا بعد از سن 11سالگي روزه هاي واجب را گرفته ام درمورد روزه هاي واجب از 9 تا 11سالگي كه دقيقاً نمي دانم چند روز از آن را روزه گرفته ام يا نه ؟چه بايد بكنم