بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   انسان با خواندن كتاب هاي فلسفي ( مثل پايلوكوشيلو ) به اين نتيجه مي رسد كه نماز و روزه ، تنها اداي سنت و يا پيروي از جمع است ؟ توضيح دهيد.