بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا رواياتي وجود دارد كه دلالت بر اين داشته باشد كه افرادي كه روزهاي پنج شنبه و جمعه مي ميرند، افراد خوبي هستند؟