بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   روزهاي ايام هفته اختصاص به كدام يك از ايمه يا پيامبر ( ص ) دارد؟