بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   در بعضي جاها شب 27 رمضان شب قدر ذكر شده ، آيا اين حقيقت دارد؟