بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   1-اگر در ماه رمضان در صبح عمل زناشوئي انجام دهيم چند روز روزه قضا و كفاره دارد ؟