بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا ارزش يك شخص به ظاهر مسلمان(كه بگويد خدا پرستم نماز بخواند و روزه بگيرد و دروغ هم بگويد...) بيشتر است يا يك شخص كافر كه خدا را هم قبول ندارد؟