بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   صفت «الحرام» بار ماه محرّم و «المبارك» براي رمضان به چه معناست؟