بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   آيا قهر بين دو مؤمن باعث بطلان نماز و روزه آنان است؟