بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   تكامل انسان به چيست؟ آيا اگر مثلا دائماً به عنوان رياضت روزه بگيريم به روش صحيح عمل كرده ايم؟