بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   1- روزه اي كه از سالهاي پيش مانده و روزه قرض مي باشد آيا به آن كفاره تعلق مي گيرد؟