بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   اگر خداوند توبه پذير است، چرا روزه فاجر، گنهكار، شراب خوار و قمار باز پذيرفته نيست؟