بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   تكليف نمازها و روزه هايي كه انسان در اوايل بلوغ از روي خجالت انجام نداده چيست؟