بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   تكليف چيست؟ و آيا براي دختري كه به تكليف مي رسد، روزه گرفتن دشوار نيست؟