بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   با توجّه به اينكه امروزه نام خداوند، پيامبر، ائمه((عليهم السلام)) و آرم جمهوري اسلامي بر روي كاغذها بسيار مي آيد، وظيفه ما چيست؟