بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   اگر انسان در بين روز در ماه رمضان محتلم شود بايد همان موقع غسل كند؟