بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   تا چند سال بعد از سنّ تكليف اطّلاعي از مسئله غسل نداشتم و نمي دانستم شخص جنب بايد براي انجام نماز و روزه غسل كند، حكم شرعي نماز و روزه هايي كه در اين مدّت به جا آورده ام، چيست؟