بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   اگر ميّت پسر نداشت نماز و روزه قضاي او چه حكمي دارد؟