بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:2

رديف عنوان سؤال
  1   شخصي كه بعد از ظهر مسافرت مي كند و روزه دار است حكمش چيست؟
 
  2   سؤال فرموده ايد كه روزه دار اگر بجائي مسافرت كرد كه 24 فرسخ است يا اگر به شهري رفت براي انجام كاري و نمي داند چه روزي بر مي گردد و تكليف روزه اش چيست؟