بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   چرا خداوند در ماه رمضان طاقت روزه گرفتن را مي دهد و در روزهاي ديگر اين چنين نيست؟