بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   اقتصاد باعث ظهور انقلاب اسلامي شد، زيرا ما پيش از اين نيز روزه مي گرفتيم و نماز مي خوانديم؟