بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   هديه نمودن كارهاي خير براي مردگان همچون(قرائت قرآن، صدقه، دعاء، استغفار، نماز، روزه...) چگونه است و چه نفعي به حال آنها دارد؟