بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:6

رديف عنوان سؤال
  1   با توجه به اين كه قرآن كريم داراي نزول دفعي و تدريجي است، كدام يك در ابتدا بوده است؟ قرآن كريم نزول خود را در ماه رمضان معرفي كرده، در حالي كه آيات سوره علق در بيست و هفتم ماه رجب نازل شده است، بنابراين مطلب، بايد بپذيريم كه نزول تدريجي [ در سوره علق ] زودتر از نزول دفعي است. نظر شما چيست؟

 
  2   با توجه به اين كه قرآن كريم داراي نزول دفعي و تدريجي است، كدام يك در ابتدا بوده است؟ قرآن كريم نزول خود را در ماه رمضان معرفي كرده، در حالي كه آيات سوره علق در بيست و هفتم ماه رجب نازل شده است، بنابراين مطلب، بايد بپذيريم كه نزول تدريجي [ در سوره علق ] زودتر از نزول دفعي است. نظر شما چيست؟

 
  3   چه سوره و آيههايي در مورد ماه مبارك رمضان در قرآن آمده است؟

 
  4   حكمت تلاوت قرآن را در ماه مبارك رمضان بيان كنيد؟

 
  5   چرا در ماه رمضان خواندن يك آيه برابر با يك ختم قرآن است؟ توضيح دهيد.

 
  6   در ماه مبارك رمضان استادي داشتيم كه آيه 159 سورة بقره را كتمان و آية 282 همان سوره را تداين و... ناميد لطفاً شأن نزول اين آيات را بيان كنيد و بفرماييد آيا آية تثليث نيز داريم؟