بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:3

رديف عنوان سؤال
  1   ارتباط پسر و دختر در چه حدّي است؟ آيا پسر و دختري مي توانند با قصد ازدواج با هم به گفتگو بپردازند و يا دوستي كنند؟ اين دوستي در صورت اشكال داشتن در ماه مبارك رمضان چه حكمي دارد؟

 
  2   اگر پسر و دختري قصد ازدواج داشته باشند و بخواهند در ماه رمضان با يكديگر حرف بزنند، آيا روزة آن ها باطل است؟

 
  3   من يك دختر را دوست دارم كه خانواده من هم ميدانند و ميخواهم با او ازدواج كنم ولي خانواده نميگذارند. حال اگر من بخواهم در ماه مبارك رمضان نزد او بروم به طوري كه خانواده نفهمند و با او صحبت كنم يا مثلاً دست او را بگيرم. آيا اين كار اشكال دارد يا خير؟