بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   اين كه مي گويند اگر 25 ما رمضان روز جمعه باشد، يا عاشورا جمعه باشد، امام زمان(عج) ظهور مي كند، صحت دارد؟