بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:2

رديف عنوان سؤال
  1   در تاريخ آمده است : آخر ماه رمضان , سالروز ساختن سايبان بر روي قبرستان توسط سلطان محمد خدابنده است . ماجرا و تاريخ آن را بنويسيد.

 
  2   چرا شيعيان امروزه نماز را در سه نوبت مي خوانند؟