بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   در تاريخ آمده : در روز اوّل ماه رمضان قرن هفتم هجري , مسجد پيامبر6در مدينه سوخت .

علّت وماجراي آن چه بود؟