بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   اين كه مي گويند: شيطان در ماه مبارك رمضان در غل و زنجير است و درهاي جهنم بسته است منظور چيست ؟ در حالي كه هم در ماه مبارك گناه صورت مي گيرد و هم اگر آدم بدكار بميرد جهنم مي رود.