بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:3

رديف عنوان سؤال
  1   گويند 25ماه رمضان روز نزول صحف بر شيث نبي بود. ايشان كه بود و چند صحف داريم ؟

 
  2   آيا قبل از پيامبراكرمماه رمضان وجود داشت؟ به چه صورت انجام ميگرفت؟ آيا روزه بر يهوديان و غيرمسلمانان نيز واجب بود؟

 
  3   حضرت عيسي( تمام عمرشان شريفشان را روزه داشته اند، و حال آنكه پيامبر( تنها سه ماه از سال، ودر ماههاي ديگر سه روز درهر ماه، روزه مي گرفتند. با اين حال پيامبر( مي فرمايند كه عيسي( تمام عمر خود را روزه بوده ومن تمام روزگار را، چگونه اين اختلاف مشاهده مي شود؟