بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   كسي كه ايمان دارد ولي اهل نماز و روزه نيست چه جايگاهي در آخرت دارد ؟