بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   اگر در ماه رمضان بعد از اذان صبح بخوابد و در خواب محتلم شود روزه آنروز چه حكمي دارد