بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:1

رديف عنوان سؤال
  1   شخص روزه دار اگر غذاهاي باقي مانده دندانها را كه بيرون مي آيد فروببردروزهاش چه حكمي دارد