بازگشت به فهرست قبليتعداد كل:2

رديف عنوان سؤال
  1   اگر روزه دار بعد از اذان صبح محتلم شود روزه اش چه حكمي دارد  
  2   اگر روزه دار بعد از نماز صبح محتلم شود روزه اش چگونه است